Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống monitoring và giới thiệu Telegraf - Influxdb - Grafana (TIG) một stack monitoring phổ biến. Qua phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu cách deploy TIG stack với docker.

Khái niệm

Monitoring system là một hệ thống theo dõi, ghi lại các trạng thái, hoạt động của máy tính hay ứng dụng một cách liên tục.

Tại sao chúng ta cần Monitoring system?

 • Dựa vào kết quả của hệ thống monitoring chúng ta có thể điêù chỉnh việc sử dụng tài nguyên (cpu, ram, disk, ...) sao cho phù hợp
 • Ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra, nếu có xảy ra chúng ta cũng có thể phát hiện sớm hơn
 • Giảm thiểu thời gian quản lý hệ thống

=> Một hệ thống Monitoring tốt sẽ giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm

Các đặc điểm của một hệ thống monitoring

 • Xử lí real time
 • Có hệ thống cảnh báo
 • Visualization
 • Có khả năng tạo reports
 • Có khả năng cài cắm các plugins

Thành phần

Monitoring system architecture

Thông thường một hệ thống monitoring thường có 4 thành phần chính:

Collector: Được cài trên các máy agent (các máy muốn monitor), có nhiệm vụ collect metrics của host và gửi về database. Ví dụ: Cadvisor, Telegraf, Beat, ...

Database: Lưu trữ các metrics mà colletor thu thập được, thường thì chúng ta sẽ sử dụng các time series database. Ví dụ ElasticSearch, InfluxDB, Prometheus, Graphite (Whisper)

Visualizer: Có nhiệm vụ trực quan hóa các metrics thu thập được qua các biểu đồ, bảng, .... Ví dụ: Kibana, Grafana, Chronograf

Alerter: Gửi thống báo đến cho sysadmin khi có sự cố xảy ra

Có rất nhiều stack phổ biến như:

• Logstash - Elasticsearch - Kibana

• Prometheus - Node Exporter - Grafana

• Telegraf - InfluxDB - Grafana

Telegraf - Influxdb - Grafana Stack

TIG Stack Architecture

TelegrafInfluxdb đều là sản phẩm của InfluxData, cả hai đều mà mã nguồn mở và được viết bởi Go. Mặc dù InfluxData cung cấp một stack hoàn chỉnh để monitor với Chronograf để visualize và Kapacitor để alerting (TICK stack) nhưng chúng ta có thể sử dụng Grafana để thay thế cho cả Chronograf lẫn Kapacitor.

Telegraf

https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/

Telegraf là một agent để collecting và reporting metrics và data được viết bởi Go.

Nó có thể tích hợp để collect nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau của metrics, events, và logs trực tiếp từ containers và system mà nó chạy trên đó. Nó cũng có thể pull metrics từ các third-party APIs, Kafka. Nó cũng có nhiều output plugin để gửi metrics thu thập được tới nhiều dạng datastores, services, message queues khác nhau như  InfluxDB, Graphite, OpenTSDB, Datadog, Librato, Kafka, ...

InfluxDB

https://www.influxdata.com/time-series-platform/influxdb/

InfluxDB là một Time Series Database (là database được tối ưu hóa để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian, các dãy số được lập chỉ mục theo thời gian. )

InfluxDB được sử dụng để lưu các dữ liệu cho các trường hợp liên quan đến một lượng lớn time-stamped data, bao gồm DevOps monitoring, log data, application metrics, IoT sensor data, và real-time analytics. Nó có thể tự động xóa các dữ liệu cũ, không cần thiết và cung cấp một ngôn ngữ giống SQL để tương tác với dữ liệu.

Data trong InfluxDB được tổ chức dưới dạng time series. Time series có thể có một hoặc nhiều points, mỗi point là một mẫu rời rạc các số liệu. Point gồm:

• Time (timestamp)

• Một measurement (ví dụ "cpu_load")

• Ít nhất một key-value field (giá trị đo được, ví dụ "value=0.64", hoặc "temperature=21.2")

• Không hoặc nhiều key-value tags chứa metadata của value (ví dụ “host=server01”, “region=EMEA”, “dc=Frankfurt”)

Chúng ta có thể xem measurement như là table trong sql có primary index luôn là time. tagsfieldcolumns của table, tags được index còn field thì không. Điểm khác biệt ở đây là InfluxDB có thể có hàng triệu measurements, chúng ta không cần định nghĩa schemas trước và giá trị null không được lưu trữ.

Downsampling and data retention

InfluxDB có thể xử lí được hàng trăm ngìn dữ liệu trong 1 giây. Cách lưu trữ dữ liệu giúp nó làm được điều này.

InfluxDB cung cấp 2 tính năng là Continuous Queries (CQ)Retention Policies (RP). Chúng sẽ tự động xử lí downsampling data và expiring old data.

Continuous Query (CQ) là một InfluxQL query cái mà sẽ chạy tự động và theo định kỳ trong database. CQs yêu cầu một function trong mệnh đề SELECT và phải bao gồm mệnh đề GROUP BY time() - có thể hiểu là thằng này sẽ chạy trước các câu truy vấn của mình.

Retention Policy (RP) là một phần của InfluxDB’s data structure, biểu thị thời gian mà InfluxDB lưu giữu data. InfluxDB sẽ so sánh giữa thời gian của host với thời gian của dữ liệu và xóa bỏ các dữ liệu có thời gian cũ hơn RP’s DURATION (do chúng ta cấu hình). Một single database có thể có một số RPs và RPs là duy nhất cho mỗi database.

Grafana

https://grafana.com/grafana

Là một mã nguồn mở cho phép chúng ta query, visualize, alert các metrics thu thập được.
Khẩu hiệu của Grafana:

No matter where your data is, or what kind of database it lives in, you can bring it together with Grafana. Beautifully.

Các tính năng của Grafana:

 • Visualize: table, chart, ...
 • Alert: alert to email, slack, ...
 • Unify: Hỗ trợ nhiều loại database như InfluxDB, ElasticSearch, Graphite, ...
 • Open: mã nguồn mở, có thể chạy trên nhiều hệ điều hành, có office Docker image
 • Extend: Cung cấp nhiều plugin, nhiều dashboard template
 • Collaborate: Hỗ trợ teamwork

(Còn tiếp)

Tham khảo

https://hackernoon.com/monitor-your-infrastructure-with-tig-stack-b63971a15ccf

https://angristan.xyz/monitoring-telegraf-influxdb-grafana/

https://blog.pandorafms.org/why-you-need-a-monitoring-system/