Phần 1: Docker là gì?

Phần 2: Ai sẽ dùng Docker?

Phần 3: Làm việc với Docker thế nào?

Phần 4: Có thể dùng Docker trong các trường hợp nào?

4.1 Các trường hợp dùng Docker

Các trường hợp dùng Docker (use cases)

Docker có thể dùng trong các trường hợp:

 • Hiện đại hóa các ứng dụng truyền thống.
 • Microservices.
 • DevOps (CI/CD).
 • Tối ưu hóa hạ tầng tính toán.
 • Hybrid Cloud.
 • Dev Labs, tạo môi trường thử nghiệm cho Dev.

4.2 Các ví dụ thực tế

Một số công ty đã áp dụng Docker vào hệ thống thực.

 • Shopify: chỉ cần 2 phút để triển khai ứng dụng monolithic của Shopify (bao gồm website bán hàng, quản lí khách hàng, ứng dụng Facebook, email marketing...)
 • Baidu: sử dụng Docker để thay thế OpenStack cho hệ thống PaaS.
 • eBay: sử dụng Docker để đơn giản hóa việc deploy ứng dụng.
 • Uber: giảm thời gian triển khai từ vài tuần xuống còn vài phút.
 • BBC New: giảm thời gian 30 phút triển khai cho 500 developer.

5. Docker Mindmap

Docker Mindmap 

Tài liệu tham khảo

 1. Docker helped turbocharge Uber deployment. http://thenewstack.io/docker-helped-turbocharge-ubers-deployments/

 2. Cuong Tran. Docker Training. https://github.com/cuongtransc/docker-training